Privacy Statement ROC-Diensten

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door ROC-Diensten (KvK 62193767), hierna aan te duiden als ROCD.

Algemeen

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid.

ROCD is ervan overtuigd dat informatie van haar relaties zoals kandidaten alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website (www.roc-diensten.nl) van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) hieraan stelt.

Technische informatie en cookies

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op de computer van de gebruiker. ROCD gebruikt functionele sessiecookies, ter bevordering van het gebruik op de website.

Verwerking van persoonsgegevens door ROCD

ROCD wil op ethisch verantwoorde wijze omgaan met persoonsgegevens. ROCD respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor ROCD persoonsgegevens verwerkt, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang is.

Van wie verzamelt of verwerkt ROCD persoonsgegevens?

ROCD verwerkt persoonsgegevens van de volgende categorieën van betrokkenen:

 • Deelnemer (student)
 • Prospect (geïnteresseerde in opleiding)
 • Relatie (respondent, externe stagebegeleider, werkgever, leverancier, verzekeringsmaatschappijen, UWV, gemeenten)

 

 

Welke gegevens verwerkt ROCD?

In elk proces worden andere persoonsgegevens verwerkt. De meest voorkomende gegevens zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) en NAW-gegevens uitgebreid (telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, BSN)
 • Studentnummer
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer je contact opneemt met ons)
 • Beelden (foto’s en video’s)
 • Studie-informatie, studievoortgang en studieresultaten
 • Surf- en clickgedrag
 • Onderzoekgegevens

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaar-termijnen.

Doeleinden van de verwerking

Als u zich bij ROCD inschrijft voor een opleiding of cursus, worden door ROCD persoonsgegevens verwerkt. ROCD verwerkt deze gegevens om goed onderwijs te kunnen leveren, uw studievoortgang te kunnen volgen en u optimaal te kunnen begeleiden in uw leerproces. Tevens worden persoonsgegevens verwerkt voor het betalen van het les- en examengeld.

Verplichte verstrekking

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat ROCD niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

 

Uitwisseling met derden

Bent u student dan worden uw gegevens door ROCD onder andere aan de volgende derde partijen versterkt:

 • Overheidsinstellingen
 • Gemeenten
 • Subsidieverstrekkers
 • Belastingdienst
 • Rabobank
 • Accountant
 • Stagebieders

Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerking van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op (1) uw toestemming, (2) het op uw verzoek namen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, (3) het voldoen aan wettelijke verplichtingen of (4) het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van ROCD en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de direct marketing doeleinden worden gebruikt.

Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan u bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan ROCD om aan tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van gegevens staken.

Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat ROC de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”.

U kunt dit recht inroepen in vier situaties; (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst, (3) indien ROC gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig hebt voor (de voorbereiding op een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan ROCD verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Intrekken van toestemming

In het geval ROCD persoonsgegevens van u verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Beveiliging

ROCD doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is ROCD met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit Privacy Statement of ons privacy beleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact opnemen met R. den Ouden,

telefoonnummer: 06-21241915, e-mail: r.denouden@roc-diensten.nl

De functionaris gegevensbescherming van ROCD is de heer R. den Ouden.

Bezoekadres: Korenpad 8, 6534 AS  NIJMEGEN.

Postadres: Postbus 67, 6580 AB  MALDEN.

E-mail: r.denouden@roc-diensten.nl

Toepasselijk recht

Dit Privacy Statement, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit Privacy Statement, worden beheerst door Nederlands recht.

Wijzigingen

ROCD behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement zonder nadere kennisgeving aan te passen, om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.